نام و نام خانوادگی سمت تلفن ایمیل
مهندس مصطفی شکراللهی مسئول کامپیوتر ۳۷۹۲۳۰۶۲  

                         

شرح وظایف :

 • نصب و راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی و عیب یابی سخت افزاری رایانه ها و دستگاههای جانبی
 • نصب لوازم  وقطعات جانبی جهت افزایش توانایی های سخت افزاری و راه اندازی آنها.
 • همکاری با کارشناسان شبکه وسیستمهای پایه وبرنامه ریزان سیستم درزمینه نصب،راه اندازی وپشتیبانی تجهیزات مورد نیاز.
 • برآورد،تهیه وتنظیم فهرست فنی قطعات مورد نیازبه منظورپشتیبانی سخت افزارهای موجود وانطباق قطعات خریداری شده با مشخصات فنی مورد نظر.
 • مطالعه وتحقیق وتهیه گزارش درزمینه های فناوری سخت افزاری وارائه پیشنهادهای لازم به منظورارتقای سطح کیفی سخت افزارهای مرکز.
 • بهینه سازی وجمع نمودن رایانه ها برحسب نیازمرکز.
 • تهیه وتدوین دستورالعملها ی لازم در زمینه بهره برداری و نگه داری سخت افزارها به منظور حصول بهترین بازدهی
 • همکاری درتدوین برنامه های آموزشی وارائه آموزش های لازم به کارکنان مربوط.
 • مطالعه وتحقیق درزمینه پیشرفت های علمی وفنی فناوری اطلاعات وارائه نظرات مشورتی به مقام های مافوق.
 • مطالعه وارزیابی فعالیتها،سیستم هاو روشه ای موجود وارائه پیشنهادات طرحهای اصلاحی درجهت نیل به اهداف سازمانی.
 • مشارکت درسمینارهای تخصصی وارئه نتایج حاصله ازتحقیقات وپیشرفت های علمی وفنی مربوط به فناوری اطلاعات.
 • انجام بررسی های راهبردی درزمینه طرحهای جامعا نفورماتیک وارائه آن
 • ارایه آمار دقیق از وضعیت  سخت افزار در حوزه معاونت
 • ارایه ایده برای بهبود وضعیت سخت افزاری حوزه
 • انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶