نام و نام خانوادگی سمت مراتب علمی

دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

sh_haghjoo@med.mui.ac.ir

تلفن: ۳۷۹۲۳۰۶۰  - ۳۶۶۸۸۱۳۸ 

معاون پژوهشی وفناوری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتری حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۱
دکتری تخصصی فیزیولوژی عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۶
دوره تکمیلی آنژیو ژنز، کلینیک کلیولند آمریکا، سال ۲۰۱۰
دوره تکمیلی سلولهای بنیادی، دانشگاه آیوا آمریکا، سال ۲۰۱۱

                                                                                                                          

شرح  وظایف و مسئولیت های معاون پژوهشی دانشگاه              

-   اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه هاو بانک های اطلاعاتی موسسه،  انتشارات دانشگاه ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، مدیریت توسعه فناوری دانشگاه، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و کمیته اخلاق مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه .

-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی داخل و خارج از کشور  و ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور .

-  توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشی های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور نقشه جامع علمی کشور .

-  کنترل و نظارت بر فرآیند های پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی .

-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس دانشگاه .

-  همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای دیگر موسسات .

-  برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور( اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی ) برابر  با ضوابط مصوب .

-  تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد  و توسعه فناوری سلامت، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری ، برای طرح  در شورای  پژوهشی دانشگاه .

-  بررسی و ارزیابی فعالیت های موسسه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه .

-  اداره نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اجرایی در حوزه معاونت .