به اطلاع میرساند مجله Journal of Education and Health Promotion در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس نمایه شده است. ضمن عرض تبریک این دستاورد مهم به جناب آقای دکتر یوسفی (سردبیر)، همکاران و دست اندرکاران مجله و جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، امید است همواره شاهد ارتقای مجلات دانشگاه علوم پزشکی در سطح ملی و بینالمللی باشیم.