نام و نام خانوادگی :       آقای توکلی

 

 

شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۷۴ 

 

شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :          -

 

 

 

نام و نام خانوادگی :           فلور غنی پور

 

 

شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۷۴ 

 

شماره نمابر  :                   ۳۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :    

شرح وظایف :   

۱.            ماشین کردن نامه ها، یاد داشت های اداری، بخش نامه ها، گزارش ها و مقالات از روی پیش نویس های دست نویس

۲.            تطبیق مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

۳.            همکاری و راهنمایی در یافتن سوابق مکاتبات

۴.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

     -

 

 

 

نام و نام خانوادگی :           لیلا علیپور

 

 

شماره تماس :                  ۳۷۹۲۳۰۷۴ 

 

شماره نمابر  :                   ۶۶۸۷۸۹۸۳    

 

آدرس پست الکترونیک :  

شرح وظایف :   

۱.            ماشین کردن نامه ها، یاد داشت های اداری، بخش نامه ها، گزارش ها و مقالات از روی پیش نویس های دست نویس

۲.            تطبیق مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم

۳.            همکاری و راهنمایی در یافتن سوابق مکاتبات

۴.            انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

   -

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶