نام و نام خانوادگی :    خانم محبوبه شجاعی 

 

شماره تماس :                   ۷۹۲۳۰۶۳ 

 

شماره نمابر  :                   ۶۶۸۷۸۹۸    

 

آدرس پست الکترونیک :    

 

۱-پیگیری امور مربوط به ایثارگران

۲- پیگیری امور مربوط  به بیمه تکمیلی پرسنل

۳- بایگانی امور پرسنلی

۴- پاسخگویی به ارباب رجوع

۵- پیگیری امور محوله از طرف مافوق

۶-مکاتبات اداری

۷- انجام کلیه امور از سوی مافوق

۸- امور مربوط به بازنشستگان

     -