هیدروژل های نانوکامپوزیتی در مهندسی بافت عضله قلب کاربرد دارد.

  • ۲۴ فوریه, ۲۰۲۰ - ۱۱:۳۸

مهندسی بافت قلب، با هدف ایجاد تابعی از ساختار عملکردی بافت قلب، می‌تواند ساختار و عملکرد قلب آسیب دیده را بازسازی و احیاء نماید. در پژوهشی که با هدف تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی داربست‌های هیدروژلی کامپوزیتی ژلان گام/گرافن اکسید اصلاح شده به منظور بازسازی بافت میوکارد قلب انجام شد، ذرات گرافن اکسید اصلاح شده با دو نسبت وزنی مختلف بررسی شدند. نتایج نشان داد ساخت هیدروژل نانوکامپوزیتی حساس به حرارت بر پایه جلن گام (نوعی پلی ساکارید و هیدروژل است و از آن برای اهداف دارورسانی و مهندسی بافت استفاده شده است) / نانو لوله های کربنی موفقیت آمیز است. از این هیدروژل حساس به حرارت می توان در کاربردهایی مانند مهندسی بافت عضله قلب استفاده نمود.