وظایف کمیته آموزش معاونت پژوهشی و فناوری

 

·        بررسي هاى لازم و اتخاذتصميم در خصوص چگونگی برگزاری دوره های آموزشی بر اساس آیین نامه های اجرایی مدیریت توسعه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه

·        تهيه برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی هر واحد بصورت سالانه

·        نظرسنجی در خصوص عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان معاونت پژوهشی و فناوری

·        بررسی اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده

·        تشکیل جلسات دوره ای و تهیه گزارشات و مستندات از فرایند برگزاری دوره های آموزشی

·        پیگیری امور مربوط به شناسنامه آموزشی کارکنان، صدور گواهی­های آموزشی، پرداخت حق الزحمه مدرسین مدعو

·        اطلاع رسانی و پیگیری حسن برگزاری دوره های آموزشی معاونت پژوهشی و فناوری

·        دریافت پیشنهادات و انتقادات همکاران در جهت بهبود کیفیت دوره های آموزشی