پروتئین آزورین دارای خواص ضد باکتریایی و تهاجم بر علیه باکتری های بیماریزا می باشد.

  • ۲۴ فوریه, ۲۰۲۰ - ۱۱:۱۶

با توجه به گسترش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی، یافتن راهکارهای جدید برای درمان عفونت ها امری مهم به نظر می رسد. لذا در مطالعه‌ای که به ارزیابی نقش پروتئین آزورین در بیماریزایی جدایه های مختلف باکتری سودوموناس آئروژینوزا و اثرات ضد میکروبی این پروتئین بر علیه باکتری های بیماریزا پرداخته شد، بیماران مبتلا به عفونت زخم سوختگی  بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، پروتئین آزورین دارای خواص ضد باکتریایی، ضد بیوفیلمی و ضد اتصال و تهاجم بر علیه باکتری های بیماریزا می باشد.