پروتئین واکنشی سی با حساسیت بالا شاخص مناسبی برای تعیین خطر بیماری کرونری است.

  • ۲۴ فوریه, ۲۰۲۰ - ۱۱:۴۵

اسکور کلسیم و پروتئین واکنشی سی، دو فاکتوری هستند که در برخی مطالعات ارتباط آنها با بیماری عروق کرونر گزارش شده است ولی تا کنون نظریه واحدی در این خصوص ارائه نشده است. در مطالعه ای ارتباط بین سطح سرمی پروتئین واکنشی سی با حساسیت بالا و میزان کلسیفیکاسیون (جمع شدن کلسیم در یکی از بافت‌های بدن) عروق کرونر در سی تی آنژیوگرافی مورد بررسی قرار گرفت و بیماران کاندید سی تی آنژیوگرافی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، سطح سرمی پروتئین واکنشی سی با حساسیت بالا در بیماران دچار بیماری عروق کرونر نسبت به افراد بدون درگیری کرونری بالاتر بوده و بین این شاخص و اسکور کلسیم رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته است.