کارشناس مسئول کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه

   نام ونام خانوادگی : دکتر مریم محمدی مسعودی

 

کارشناس کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه

 

   نام ونام خانوادگی:  خانم مهناز عبدی نسب

 

 

شماره تماس :۳۷۹۴۳۰۵۴