کارگاه آموزشی آمار استنباطی ( سطح ۲)

گروه هدف :

کتابداران شاغل در معاونت تحقیقات وفناوری /کارشناس انتشارات آمو زشی

کارشناس امور پژوهشی/کارشناس رایانه/کارشناس آمار/کارشناس آمار شاغل در معاونت پژوهشی/متصدی مسئول خدمات اداری ( شاغل در کتابخانه )

محل برگزاری :تالار الکترونیک دانشکده پزشکی

زمان برگزاری : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷