گروه هدف :

کتابداران شاغل در معاونت تحقیقات وفناوری /کارشناس انتشارات آمو زشی

کارشناس امور پژوهشی/کارشناس رایانه//کارشناس آمار (شاغل در معاونت پژوهشی)/متصدی مسئول خدمات اداری ( شاغل در کتابخانه )

محل برگزاری :تالار الکترونیک دانشکده پزشکی

زمان برگزاری : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

ثبت نام از طریق لینک آموزش کارکنان