گروه هدف: کتابداران شاغل در معاونت تحقیقات و فناوری، کارشناس انتشارات آموزشی،
کارشناس امور پژوهشی، کارشناس آمار شاغل در معاونت پژوهشی، متصدی مسئول خدمات
اداری (شاغل در کتابخانه)
محل برگزاری: تالار الکترونیک دانشکده پزشکی  
زمان: دوشنبه ۳۰ شهریور از ساعت ۱۲-۸
ثبت نام : از طریق لینک آموزش کارکنان