سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ کارگاه منطقه ای " ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت" با تدریس دکتر کاظم زنده دل رئیس محترم برنامه ملی ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت ، معاون محترم معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، اعضا محترم هیئت علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه، با شرکت مدعوینی از دانشگاههای علوم پزشکی یزد، کاشان، شهرکرد، اراک و دانشگاههای آزاد اسلامی خوراسگان و نجف آباد و اعضا محترم هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این کارگاه در خصوص مباحث مفهوم و جایگاه نظامهای ثبت، نحوه تصمیم گیری در خصوص راه اندازی برنامه های ثبت و اصول پیاده سازی و مدیریت آنها، منابع داده، استانداردهای نظام ثبت، حداقل داده ها و مسائل حقوقی، حرفه ای و مالکیت داده ها  و معرفی چندین برنامه ثبت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نقد برنامه ثبت پیشنهادی شرکت کنندگان بحث وگفتگو بعمل آمد.