عنوان کارگاه گروه هدف زمان برگزاری مکان برگزاری مدرس کارگاه لینک ثبت نام
آشنایی با کپی رایت  و مالکیت معنوی اعضاء محترم هیات علمی ۲۹ اردیبهشت ۹۸ ساعت: ۱۲:۳۰-۸:۳۰ کتابخانه مویدالاطباء مهندس پایان امینی ثبت نام
استراتژی جستجو ( مقدماتی و پیشرفته ) اعضاء محترم هیات علمی ۲۵ اردیبهشت ۹۸ ساعت: ۱۲-۸ کتابخانه مویدالاطباء آقای محمد علی برومند ثبت نام