کارگاه کاربردی کردن نتایج پژوهش ( انتقال دانش، ترجمان دانش)

تاریخ برگزاری : ۹۸/۰۴/۱۷ ساعت ۱۲-۸

مکان:  معاونت تحقیقات و فناوری

امتیاز: توانمندسازی

مدرس : دکتر محمدرضا سلیمانی

هزینه: ۴۰۰۰۰۰ که در محل کارگاه دریافت می گردد.