بنابر گزارش ارزیابی مجلات علوم پزشکی کشور براساس شاخص ‌های بین ‌المللی آلتمتریکس، چهار مجله زیر در رتبه های اول تا چهارم مجلات علوم پزشکی کشور قرار گرفته ‌اند:

«International Journal of Preventive Medicine»

«Journal of Research in Medical Sciences»

«Iranian Journal of Public Health»

«Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research»

با توجه به اینکه سه عنوان از این مجلات متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می ‌باشند، این دستاورد را که نتیجه تلاش های بی شائبه سردبیران و سایر دست ‌اندرکاران آن مجلات است به ایشان و جامعه علمی دانشگاه تبریک عرض می ‌نماییم.

گزارش آلتمتریکس مجلات کشور