کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
به منظور نیل به اهداف مطروحه در آئین نامه کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي و تاکید بر رعایت جنبه هاي شرعي ، حقوقي و اخلاقي در پژوهشهاي علوم پزشکي ، کمیته هاي منطقه ای اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ، درماني و یا مراکز تحقیقاتي در سراسر کشور ، تشکیل مي گردد.رئیس دانشگاه ، رئیس کمیته دانشگاهی  اخلاق است. کمیته دانشگاهی شامل ۹ عضو حقوقی و حقیقی با ترکیب ذیل است که احکام آنها توسط رئیس دانشگاه صادر میشود و به مدت ۳ سال دارای اعتبار و قابل تمدید میباشد:
۱- رئیس دانشگاه یا مرکز تحقیقاتي
۲- معاون پژوهشي دانشگاه یا مرکز
۳- یکي از مدرسین اخلاق پزشکي و با اساتید مرتبط
۴- مسئول یا مشاور امور حقوقي
۵- یک نفر اپیدمیولوژیست و یا متخصص آمار حیاتي
۶- یک نفر از علماء مذهبي مسلط به مسائل فقهي و آشنا با موازین حقوقي و پزشکي
۷- یکي از محققین برجسته در علوم پزشکي
تبصره ۱- رئیس دانشگاه یا مرکز بعنوان رئیس و معاون پژوهشي ایشان بعنوان دبیر کمیته انتخاب میشوند . دبیر کمیته وظیفه سرپرستي و نظارت بر امور دبیرخانه کمیته را بر عهده دارد.
تبصره ۲- اعضایکمیته دانشگاهی بنا به پیشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه یا مرکز تحقیقاتي و با حکم رئیس دانشگاه به مرکز مربوطه به مدت سه سال به عضویت کمیته منصوب میشوند.
تبصره ۳- آن دسته از مراکز تحقیقاتي که آمادگي تشکیل چنین کمیته اي را ندارند ضرورت دارد که مجوز اخلاقي طرحهاي خود را از کمیته دانشگاهي منطقه جغرافیایي خود دریافت نمایند.
شرح وظایف و محدوده اختیارات کمیته منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي
۱- بررسي طرحهاي تحقیقاتي علوم پزشکي از حیث ملاحظات شرعي ، حقوقي و اخلاقي از قبیل : رضایت آزمودني ، رعایت حقوق و آزادي آزمودني ، حفظ آزمودني از خطرات احتمالي تحقیق ، رعایت رازداري ، مراعات حقوق همکاران ، استفاده صحیح از اطلاعات ، حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق و ...
تبصره ۱- در صورتیکه هر یک از اعضاء کمیته منطقه اي بعنوان مجري یا همکار در طرحهاي پژوهشي مطرح باشند در جلسه مربوط به ارزیابي طرح مذکور در کمیته حق رای ندارند ، در اینصورت راي اکثریت مطلق سایر اعضاء ملاک اعتبار است.
تبصره ۲- جلسات کمیته منطقه اي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي با حضور دو سوم اعضاء رسمیت مي یابد.
۲- ارسال نسخه اي از طرحهاي تحقیقاتي ملي مصوب در هر کمیته به کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي جهت نظارت
۳- اجراي مصوبات و بخشنامه هاي کمیته کشوري و اعلام آن به محققین آن دانشگاه یا مرکز و منطقه زیر نظر

۴- طرح و بررسی شکایات محققین و رسیدگی و تصمیم گیری جهت ..... و اعلام نتیجه
۵- انجام سایر امور محوله از سوي کمیته کشوري اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي یا رئیس دانشگاه یا رئیس مرکز تحقیقاتي در حیطه شرح وظایف کمیته ها

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶