کنفراس علمی یک روزه اخلاق در کارآزمایی بالینی

گروه هدف: اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تاریخ برگزاری: شنبه ۱۸ اسفندماه جاری

محل برگزاری: سالن اجتماعات معاونت تحقیقات و فناوری

دارای امتیاز فرهنگی جهت اعضای محترم هیات علمی و ارائه گواهی جهت دانشجویان گرامی تحصیلات تکمیلی

اعضای هیات علمی (ثبت نام) دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ثبت نام)

برنامه زمانبندی کارگاه