هدف: پست های سازمانی :

کارشناس وکمک کارشناس ( امور پژوهشی ، انتشارات ، روابط بین الملل ، ارتباط دانشگاه با صنعت وکارشناس آمار شاغل در معاونت پژوهشی )

مکان برگزاری: گسترش - ساختمان شماره ۴- طبقه سوم -سالن معاونت پژوهشی

زمان برگزاری:۹۴/۱۱/۱۹ ساعت ۸ لغایت ۱۴

ثبت نام از طریق لینک آموزش کارکنان