۱برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش در دانشکده ها

۲-درخواست صدور گواهی به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۳-تایید، امضاء و ثبت گواهی های شرکت کنندگان و مدرسین کارگاه ها