۱برگزاری کارگاههای مرتبط با پژوهش در دانشکده ها

۲-درخواست صدور گواهی به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

۳-تایید، امضاء و ثبت گواهی های شرکت کنندگان و مدرسین کارگاه ها

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶