معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری هسته تحقیقاتی دستیار اطلاعات بالینی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی جهت دانشجویان رشته پزشکی برگزار می کند.

مکان برگزاری : سالن علامه طباطبایی دانشکده پزشکی

زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۰ مرداد ماه  ۱۳۹۸

 
۱ Start ۲ کامل