رفتن به محتوای اصلی
x

معاون تحقیقات و فناوری

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

نام و نام خانوادگی:

·       دکتر شقایق حق جوی جوانمرد

سمت :

·       معاون تحقیقات و فناوری

·       رئیس مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی

·       عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی

اطلاعات تماس:

تلفن۳۷۹۲۳۰۶۰  ۳۶۶۸۸۱۳۸  

sh_haghjoo@med.mui.ac.ir

جهت ارتباط مستقیم با معاون تحقیقات و فناوری کلیک نمایید

مراتب علمی

§       دکتری حرفه ای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۱

§       دکتری تخصصی فیزیولوژی عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال ۱۳۸۶

§       دوره تکمیلی آنژیو ژنز، کلینیک کلیولند آمریکا، سال ۲۰۱۰

§       دوره تکمیلی سلولهای بنیادی، دانشگاه آیوا آمریکا، سال ۲۰۱۱ شرح  وظایف و مسئولیت های معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه              

- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه هاو بانک های اطلاعاتی موسسه،  انتشارات دانشگاه ، کمیته تحقیقات دانشجویی ، مدیریت توسعه فناوری دانشگاه، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و کمیته اخلاق مطابق با مصوبات ، مقررات و آئین نامه های مربوطه .

-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی داخل و خارج از کشور  و ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور .

-  توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشی های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور نقشه جامع علمی کشور .

-  کنترل و نظارت بر فرآیند های پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی .

-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس دانشگاه .

-  همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای دیگر موسسات .

-  برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور( اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی ) برابر  با ضوابط مصوب .

-  تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد  و توسعه فناوری سلامت، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری ، برای طرح  در شورای  پژوهشی دانشگاه .

-  بررسی و ارزیابی فعالیت های موسسه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رئیسه .

-  اداره نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اجرایی در حوزه معاونت .