پروپوزال طرح پژوهشی (RES)

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال مطالعات کیفی (QRS)

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال مطالعات مرور نظام مند (SRV)

جهت دریافت کلیک کنید

پیش پروپوزال انگلیسی (EPP)

جهت دریافت کلیک کنید

پروپوزال طرح پژوهشی انگلیسی (EFP)

جهت دریافت کلیک کنید