شاخص های ارزیابی مجلات بین المللی

تاریخ برگزاری : ۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲-۸

مکان:  معاونت تحقیقات و فناوری

امتیاز: توانمندسازی

مدرس : دکتر رویا کلیشادی،دکتر محمدرضا سلیمانی،دکتر رسول نوری

هزینه: ۴۰۰۰۰۰ که در محل کارگاه دریافت می گردد.

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶