شاخص های ارزیابی مجلات بین المللی

تاریخ برگزاری : ۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۱۲-۸

مکان:  معاونت تحقیقات و فناوری

امتیاز: توانمندسازی

مدرس : دکتر رویا کلیشادی،دکتر محمدرضا سلیمانی،دکتر رسول نوری

هزینه: ۴۰۰۰۰۰ که در محل کارگاه دریافت می گردد.