هزینه ثبت نام در کارگاه : ۲۰۰۰۰ تومان می باشد که در محل برگزاری کارگاه دریافت می شود.

 
۱ Start ۲ کامل