می‌توان با کمک سلول‌های اپی تلیال جفت فعالیت سلول‌های کشنده طبیعی را در زنان مبتلا به سقط‌های مکرر کاهش داد

  • ۱۸ دسامبر, ۲۰۱۹ - ۱۱:۳۲

سقط مکرر با علت ناسقط مکرر با علت ناشناخته یکی از معضلات بارداری و عاملی مشکل‌زا در فرایند باروری می‌باشد. از این رو در پژوهشی سلول‌های اپی تلیال جفت از جفت سالم جدا شده و با سلول‌های NK (سلول‌های کشنده طبیعی) بیماران مبتلا به سقط مکرر کشت داده شد و با فلوساتیومتری فعالیت سلول‌های NK بررسی گردید. در نتایج تحقیق اثر مهاری سلول‌های اپتلیال جفت به سلول‌های NK زنان مبتلا به سقط مکرر مشاهده گردید. از این رو به نظر می‌رسد که سلول‌های اپتلیال جفت بتوانند اثر مهارکنندگی بر سلول‌های  NK زنان مبتلا به سقط مکرر خودبخودی داشته باشند.شناخته یکی از معضلات بارداری و عاملی مشکل‌زا در فرایند باروری می‌باشد. از این رو در پژوهشی سلول‌های اپی تلیال جفت از جفت سالم جدا شده و با سلول‌های NK (سلول‌های کشنده طبیعی) بیماران مبتلا به سقط مکرر کشت داده شد و با فلوساتیومتری فعالیت سلول‌های NK بررسی گردید. در نتایج تحقیق اثر مهاری سلول‌های اپتلیال جفت به سلول‌های NK زنان مبتلا به سقط مکرر مشاهده گردید. از این رو به نظر می‌رسد که سلول‌های اپتلیال جفت بتوانند اثر مهارکنندگی بر سلول‌های  NK زنان مبتلا به سقط مکرر خودبخودی داشته باشند.