استفاده از مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش و پیشگیری اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان موثر است

  • ۳۰ اکتبر, ۲۰۱۹ - ۰۸:۲۹

تلفن همراه یک مشکل بهداشت عمومی است. افزایش مشکل‌ساز استفاده ازاین تکنولوژی و عوارض آن برای سلامتی مشهود است. مطالعه‌ای با هدف بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش و پیشگیری  اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان انجام شد و بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی جلسات آموزشی تدوین و برگزار گردید. نتایج تحقیق نشان داد، استفاده از مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر کاهش و پیشگیری اعتیاد به تلفن همراه در دانش‌آموزان موثر است. همچنین اجرای برنامه‌هایی بر اساس مدل های آموزش بهداشت و تاثیر آنها بر مدیریت و فرهنگ‌سازی درست در جهت استفاده از تکنولوژی لازم است.