previous pauseresume next

                  

برگزاری جلسه تحلیل و بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش دانشکده

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ضمن تبریک در خصوص تاسیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی در روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه ساعت ۱۱ صبح  همزمان با دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری جلسه بررسی و تحلیل بازخوردهای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  نمود. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده  برگزار گردید، مسئولین پس از بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش در خصوص ارتقای شرایط پژوهشی دانشکده به بحث و کفتگو پرداختند. شایان ذکر است در پایان با اهدا لوح یاد بود از مسئولین محترم تقدیر و تشکر بعمل آمد.

برگزاری جلسه تحلیل و بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش دانشکده بهداشت و تغذیه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در روز سه شنبه ۱۶ بهمن ماه ساعت ۸ صبح  همزمان با دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری جلسه بررسی و تحلیل بازخوردهای پژوهشی دانشکده  بهداشت و تغذیه  نمود. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده  برگزار گردید، مسئولین پس از بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش در خصوص ارتقای شرایط پژوهشی دانشکده به بحث و کفتگو پرداختند. شایان ذکر است در پایان با اهدا لوح یاد بود از مسئولین محترم تقدیر و تشکر بعمل آمد.

برگزاری جلسه تحلیل و بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش دانشکده توانبخشی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۰ صبح  همزمان با دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری جلسه بررسی و تحلیل بازخوردهای پژوهشی دانشکده توانبخشی  نمود. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده  برگزار گردید، مسئولین پس از بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش در خصوص ارتقای شرایط پژوهشی دانشکده به بحث و کفتگو پرداختند. شایان ذکر است در پایان با اهدا لوح یاد بود از مسئولین محترم تقدیر و تشکر بعمل آمد.

برگزاری جلسه تحلیل و بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۸ صبح  همزمان با دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری جلسه بررسی و تحلیل بازخوردهای پژوهشی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی  نمود. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده  برگزار گردید، مسئولین پس از بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش در خصوص ارتقای شرایط پژوهشی دانشکده به بحث و کفتگو پرداختند. شایان ذکر است در پایان با اهدا لوح یاد بود از مسئولین محترم تقدیر و تشکر بعمل آمد.

برگزاری جلسه تحلیل و بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش دانشکده فناوریهای نوین

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در روزشنبه ۱۳ بهمن ماه ساعت ۸ صبح  همزمان با دهه مبارک فجر اقدام به برگزاری جلسه بررسی و تحلیل بازخوردهای پژوهشی فناوریهای نوین نمود. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده  برگزار گردید، مسئولین پس از بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش در خصوص ارتقای شرایط پژوهشی دانشکده به بحث و کفتگو پرداختند. شایان ذکر است در پایان با اهدا لوح یاد بود از مسئولین محترم تقدیر وتشکر بعمل آمد.

برگزاری جلسه تحلیل و بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش دانشکده پرستاری و مامائی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در روز شنبه ۱۳ بهمن ماه ساعت ۱۰صبح  همزمان با  دهه  مبارک فجر اقدام به برگزاری جلسه بررسی و تحلیل بازخوردهای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی نمود. در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات رئیسه دانشکده  برگزار گردید، مسئولین پس از بررسی بازخوردهای آذر ماه پژوهش در خصوص ارتقای شرایط پژوهشی دانشکده به بحث و کفتگو پرداختند. شایان ذکر است در پایان با اهدا لوح یاد بود از مسئولین محترم تقدیر و تشکر بعمل آمد.

صفحه‌ها

اشتراک در معاونت تحقیقات و فناوری RSS