نام و نام خانوادگی:           سارا آرتی

 

 

شماره تماس:                       ۳۷۹۲۳۰۶۷

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:  arti@mail.mui.ac.ir

شرح وظایف :

دبیر شورای پژوهشی طرح های علوم پایه

کارشناسی بررسی لاین های تحقیقاتی (مشاوره و راهنمایی مراجعه کنندگان)

انجام کلیه امور مربوط به طرح های تحقیقاتی (دریافت طرح، بررسی ساختار طرح، ارسال برای کارشناسی، ارائه طرح در شورا، ارسال نظرات کارشناسی برای مجریان،بررسی مجدد طرح ها، عقد قرارداد ، تنظیم نامه حسابداری، بررسی گزارش نهایی، پیگیری طرح ها، صدور گواهی برای داوران طرح های تحقیقاتی)

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

نام و نام خانوادگی:           دکتر زهرا فلاح

 

 

شماره تماس:                                   ۳۷۹۲۳۰۸۰

 

شماره نمابر:                              ۳۶۶۸۷۸۹۸  

 

آدرس پست الکترونیکی:  z_fallah@mail.mui.ac.ir

شرج وظایف :

دبیر شورای پژوهشی طرح های بالینی

دبیر شورای پژوهشی مدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

انجام کلیه امور مربوط به طرح های تحقیقاتی (دریافت طرح، بررسی ساختار طرح، ارسال برای کارشناسی، ارائه طرح در شورا، ارسال نظرات کارشناسی برای مجریان، بررسی مجدد طرح ها، عقد قرارداد ، تنظیم نامه حسابداری، بررسی گزارش نهایی، پیگیری طرح ها، صدور گواهی برای داوران طرح های تحقیقاتی)

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی:           سهیلا شیردوانی

 

شماره تماس:                              :۳۷۹۲۳۰۷۹

 

شماره نمابر:                     ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:  shirdavani@mail.mui.ac.ir

شرح وظایف :

دبیر شورای پژوهشی طرح های کاربردی

دبیر شورای پژوهشی مدیریت توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی

انجام کلیه امور مربوط به طرح های تحقیقاتی (دریافت طرح، بررسی ساختار طرح، ارسال برای کارشناسی، ارائه طرح در شورا، ارسال نظرات کارشناسی برای مجریان،بررسی مجدد طرح ها، عقد قرارداد ، تنظیم نامه حسابداری، بررسی گزارش نهایی، پیگیری طرح ها، صدور گواهی برای داوران طرح های تحقیقاتی)

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

نام و نام خانوادگی:           مریم افشاری

 

شماره تماس:                             ۳۷۹۲۳۰۷۸

 

شماره نمابر:                        ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:  researchmanager@mui.ac.ir

شرح وظایف :

کلیه امور مربوط به نرم افزار پژوهشیار

امور مربوط به اختصاص کد به طرح ها و پایان نامه ها

تهیه گواهی مجری و همکار و معرفی نامه طرح های تحقیقاتی، گواهی امتیاز کارشناسی طرح های مراکز و دانشکده ها

آماده سازی کلیه آمار مربوط به حوزه مدیریت پژوهشی

تهیه دستورجلسه و صورت جلسه و بندهای شورای پژوهشی دانشگاه و نامه های بودجه

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

نام و نام خانوادگی:           لیلا حسینی

 

شماره تماس:                           ۳۷۹۲۳۰۶۱

 

شماره نمابر:                      ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:  l_hosseiny2003@yahoo.com

شرح وظایف :

انجام کلیه امور مربوط به طرح های تحقیقاتی (عقد قرارداد جهت طرح های مراکز تحقیقاتی، تنظیم نامه حسابداری، بررسی مجدد طرح ها و ارائه طرح در شورای پژوهشی مدیریت توسعه ، بررسی گزارش نهایی، پیگیری طرح های تحقیقاتی)

تشکیل پرونده طرح های تحقیقاتی 

تسویه حساب دانشجویان

انجامسایرامورمحولهازسویمقاممافوق

نام و نام خانوادگی:           اعظم  شیرانی 

 

شماره تماس:                           ۳۷۹۲۳۰۸۰  

 

شماره نمابر:                      ۳۶۶۸۷۸۹۸

 

آدرس پست الکترونیکی:   

 شرح وظایف :

کارشناس شورای پژوهشی طرح های بالینی (انجامکلیهامورمربوطبهطرحهایتحقیقاتی (دریافتطرح،بررسیساختارطرح،ارسالبرایکارشناسی،ارائهطرحدرشورا،ارسالنظراتکارشناسیبرایمجریان،بررسیمجددطرحها،عقدقرارداد،تنظیمنامهحسابداری،بررسیگزارشنهایی،پیگیریطرحها،صدورگواهیبرایداورانطرحهایتحقیقاتی)

مسوول دفتر آقای دکتر هاشمی

نظارتبراموربایگانیطرحهایپژوهشی

انجام سایرامورمحول ازسوی مقام مافوق

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶