گارگاه کارگاه نقش،اهمیت و بیان آزمون های آماری در پژوهش

با توجه به تعدد کارگاه ها در نیمه اول اسفند ماه کارگاه مذکور در روز چهارشنبه به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ از ساعت ۱۳-۸ با ظرفیت ۵۰ نفر در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می گردد .

گروه هدف: کارشناسان امور پژوهشی ، کارشناسان شاغل در واحدهای پژوهشی با ابلاغ کتبی

مدرس : خانم دکتر حیدری