تفکر نقادانه یعنی : * فکرکردن به روش فکرکردن خودمان وتلاش برای فهمیدن روش فهمیدن خودمان*

از مجموعه کارگا ه های توانمندسازی هیات علمی به همراه یک هدیه ویژه به قید قرعه

تاریخ برگزاری ۹۸/۰۳/۰۱ محل برگزاری : معاونت تحقیقات و فناوری

مدرس: دکتر فرزانه شهرتاش

ظرفیت تکمیل شد.