عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ

روز هفته

ساعت

مکان

مجموعه

ظرفیت

هزینه

ثبت نام

۱

* * * * * * * * *

*

۲

کاربردی کردن نتایج پژوهش ( انتقال دانش، ترجمان دانش)

دکتر سلیمانی

۹۸/۰۴/۱۰

دوشنبه

۸-۱۲

سالن معاونت

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۳

آشنایی با دستورالعمل ۹۸

دکتر قیصری

۹۸/۰۴/۱۰

دوشنبه

۱۲-۱۴

معاونت

توانمند سازی

۵۰

۲۰۰۰۰۰

ثبت نام

۴

کارگاه RCT-GCT

دکتر مسگرپور

۹۸/۰۴/۱۹

چهارشنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

-

-

ثبت نام

۵

کارگاه RCT-GCT

دکتر مسگرپور

۹۸/۰۴/۲۰

پنج شنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

-

-

ثبت نام

۶

روش تحقیق کیفی۱

دکترپروانه اباذری

۹۸/۰۴/۲۴

دوشنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۷

SPSSمقدماتی

دکتر زهرا حیدری

۹۸/۰۴/۲۴

دوشنبه

۸-۱۲

مویدالاطبا

توانمند سازی

۳۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۸

شاخص های ارزیابی مجلات بین المللی

دکتر رویا کلیشادی

۹۸/۰۴/۲۵

سه شنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۹

SPSSپیشرفته

دکتر زهرا حیدری

۹۸/۰۴/۳۱

دوشنبه

۸-۱۲

مویدالاطبا

توانمند سازی

۳۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست کارگاه های توانمندسازی هیات علمیخرداد ۹۸

 

 

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ

روز هفته

ساعت

مکان

مجموعه

ظرفیت

هزینه

ثبت نام

۱

تفکر نقاد

خانم دکتر شهرتاش

۹۸/۳/۱

چهارشنبه

۹-۱۲

سالن شماره ۳

توانمند سازی

۵۰

۳۰۰۰۰۰ ریال

برگزار شد.

۲

آشنایی با شبکه های اجتماعی پژوهش محور

خانم دکتر راحله کافیه

۹۸/۳/۷

سه شنبه

۸-۱۲

مویدالاطباء

توانمند سازی

۳۰

۴۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

 

آشنایی با مسیر تجاری سازی دارو

خانم دکتر فخرالدین طباطبایی

۹۸/۳/۸

چهارشنبه

۱۳:۳۰-۱۶:۳۰

دانشکده داروسازی

توانمند سازی

 

۰۰۰/۴۰۰ ریال

ثبت نام

۳

مدیریت و اجرای مصاحبه های تحقیق کیفی

آقای دکتر موسی علوی

۹۸/۳/۱۸

شنبه

۸-۱۲

مویدالاطبا

توانمند سازی

 

۴۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

۴

استفاده از MAXQDA در تجزیه و تحلیل داده های کیفی – مقدماتی

خانم دکتر گلرخ عتیقه چیان

 

۹۸/۳/۱۹

یکشنبه

۸-۱۲

مویدالاطبا

توانمند سازی

۳۰

۶۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

۵

استفاده از MAXQDA در تجزیه و تحلیل داده های کیفی –و پیشرفته

آقای دکتر مصطفی امینی

۹۸/۳/۲۰

دوشنبه

۸-۱۲

مویدالاطباء

توانمند سازی

۳۰

ثبت نام

۶ اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی آقای دکترسیاوش نوربخش ۹۸/۳/۱۹ یکشنبه ۸-۱۸ ساختمان آفرینش توانمند سازی ۸۰ ۴۰۰۰۰۰   ثبت نام
۷ اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی آقای دکترسیاوش نوربخش ۹۸/۳/۲۰ دوشنیه ۸-۱۸ ساختمان آفرینش توانمند سازی ۸۰ ۴۰۰۰۰۰ ثبت نام

۸

تجزیه و تحلیل داده های کیفی ( تحلیل داده ها در مطالعه پدیده شناسی )

آقای دکتر موسی علوی

۹۸/۳/۲۵

شنبه

۸-۱۲

سالن معاونت پژوهشی

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام

۹

مرور سیستماتیک

دکتر فرج زادگان

۹۸/۳/۲۷

دوشنبه

۸-۱۲

سالن معاونت پژوهشی

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰ ریال

ثبت نام