لیست کارگاه های توانمندسازی هیات علمیتیرماه ۹۸

 

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ

روز هفته

ساعت

مکان

مجموعه

ظرفیت

هزینه

ثبت نام

۱

* * * * * * * * *

*

۲

کاربردی کردن نتایج پژوهش ( انتقال دانش، ترجمان دانش)

دکتر سلیمانی

۹۸/۰۴/۱۷

دوشنبه

۸-۱۲

سالن معاونت

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۳

آشنایی با دستورالعمل ۹۸

دکتر قیصری

۹۸/۰۴/۱۷

دوشنبه

۱۲-۱۴

معاونت

توانمند سازی

۵۰

۲۰۰۰۰۰

ثبت نام

۴

کارگاه RCT-GCT

دکتر مسگرپور

۹۸/۰۴/۱۹

چهارشنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

-

-

ثبت نام

۵

کارگاه RCT-GCT

دکتر مسگرپور

۹۸/۰۴/۲۰

پنج شنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

-

-

ثبت نام

۶

روش تحقیق کیفی۱

دکترپروانه اباذری

۹۸/۰۴/۲۴

دوشنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۷

SPSSمقدماتی

دکتر زهرا حیدری

۹۸/۰۴/۲۴

دوشنبه

۸-۱۲

دانشکده بهداشت

توانمند سازی

۳۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۸

شاخص های ارزیابی مجلات بین المللی

دکتر رویا کلیشادی،دکتر محمدرضا سلیمانی،دکتر رسول نوری

۹۸/۰۴/۲۵

سه شنبه

۸-۱۲

معاونت

توانمند سازی

۵۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۹

SPSSپیشرفته

دکتر زهرا حیدری

۹۸/۰۴/۳۱

دوشنبه

۸-۱۲

دانشکده بهداشت

توانمند سازی

۳۰

۴۰۰۰۰۰

ثبت نام

۱۰ پروپوزال محصول محور مهندس پایان امینی ۹۸/۰۴/۲۳  یک شنبه ۸-۱۲ سالن معاونت توانمند سازی ۳۰ ۴۰۰۰۰۰

 ثبت نام