معاونت تحقیقات و فناوری

لیست کارگاه های توانمندسازی هیات علمی شهریور ماه ۹۸

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

تاریخ

روز هفته

ساعت

مکان

ظرفیت

هزینه

ثبت نام

اخلاق در کارازمایی بالینی

-

۹۸/۶/۳

یکشنبه

۱۲-۸

بیمارستان الزهرا(س)

۴۰

۶۰۰۰۰۰ریال

ثبت نام  ( پایان ثبت نام)

اخلاق در کارازمایی بالینی

-

۹۸/۶/۴

دوشنبه

۱۲-۸

بیمارستان الزهرا(س)

۴۰

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار STATA (مقدماتی و پیشرفته)

دکتر مریم معینی

۹۸/۶/۲۶

سه شنبه

۱۲-۸

کتابخانه مویدالاطبا

۴۰

۴۰۰۰۰۰ریال

ثبت نام

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار STATA (مقدماتی و پیشرفته)

دکتر محمد رضا رضایتمند

۹۸/۶/۳۱

یکشنبه

۱۲-۸

کتابخانه مویدالاطبا

۴۰

۴۰۰۰۰۰ریال

ثبت نام