نهضت فراتحلیل

Standing on the shoulders of giants

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرایط ثبت نامه کنندگان:

افراد دارای ۱۲ h_index  و حداقل دارای درجه دانشیاری

افرادی که دارای حداقل ۵ مقاله ISI در یک موضوع تخصصی داشته باشند.

دانلود و ارسال فرم     به آدرس ایمیل rm_sadri@mui.ac.ir