نهضت فراتحلیل

Standing on the shoulders of giants

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شرایط ثبت نامه کنندگان:

افراد دارای ۱۲ h_index  و حداقل دارای درجه دانشیاری

افرادی که دارای حداقل ۵ مقاله ISI در یک موضوع تخصصی داشته باشند.

دانلود و ارسال فرم     به آدرس ایمیل rm_sadri@mui.ac.ir

 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶