ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري داﻧﺸﮕﺎه در ﻧﻈﺮ دارد از ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﮐﻼنﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﻟﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮاﺧﻮان اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺪف اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.  ﭘﯿﺶﭘﺮوﭘﻮزال ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۱۳۹۸/۷/۱ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪو ﺻﺮﻓﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎر ارﺳﺎل ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ درج ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺮح ﺻﺮﻓﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮم ﭘﯿﺶ ﭘﺮوﭘﻮزال اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -EPP 01 ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد. در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي اوﻟﯿﻪ از ﻣﺠﺮﯾﺎن ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﺎﻣﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﻫﺪاف، ﺷﯿﻮه اﺟﺮا و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ۶ و ﭘﯿﻮﺳﺖ ۷ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري در ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ آرﺗﯽ۳۷۹۲۳۰۷۹ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.  

 

 

 

فراخوان اعتبار پژوهشی ابن سینا

 

  اعضای هیات علمی واجد شرایط اعتبار پژوهشی

 

    شیوه نامه اعتبار پژوهشی کلان پروژه­های بین رشته­ای ابن سینا

 

Interdisciplinary Mega-Projects Grant Request Pre-Proposal Form 

 

    pre-proposal form  

 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶