..

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

 

.

.

.

.

.

 

سامانه کمیته ملی اخلاق

 در پژوهش‌های زیست پزشکی 

پژوهشیار

سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

کارگاه های آموزشی

اطلاعات

کمیته اخلاق دانشگاه

هدف از انجام هر پژوهش به ویژه در پژوهشهای مرتبط با نظام سلامت، ارتقا سلامت و رفاه جامعه است، بنابراین انتظار میرود که پژوهشی انجام شود که:

  • سودمند باشد (Beneficence)
  • زیان رسان نباشد (Non-Maleficence)
  • با رضایت آزمودنی انجام شود (Autonomy)
  • آزمودنیها را از میان جمعیت هدف، منصفانه انتخاب نماید (Justice)

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۷۹۲۳۰۶۹-۳۷۹۲۳۰۶۲-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶