رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی کمیته اخلاق

  کمیته اخلاق دانشگاه

هدف از انجام هر پژوهش به ویژه در پژوهشهای مرتبط با نظام سلامت، ارتقا سلامت و رفاه جامعه است، بنابراین انتظار میرود که پژوهشی انجام شود که:

  • سودمند باشد (Beneficence)
  • زیان رسان نباشد (Non-Maleficence)
  • با رضایت آزمودنی انجام شود (Autonomy)
  • آزمودنیها را از میان جمعیت هدف، منصفانه انتخاب نماید (Justice)