رفتن به محتوای اصلی
x

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 معاون تحقیقات

 

دکتر غلامرضا عسگری

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

اطلاعات تماس: 

تلفن: 0313۷۹۲۳۰۶۰  - 0313۶۶۸۸۱۳۸

 

 مرتبه دانشگاهی : استاد تمام علوم تغذیه

گروه تغذیه جامعه، دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

رئیس مرکز تحقیقات امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحصیلات:
دکتراي حرفه اي پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1375-1367
دکتراي تخصصی علوم تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1390-1386

 

شرح وظایف معاون تحقیقات و فناوری:

-اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی موسسه، انتشارات دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی، مدیریت توسعه فناوری دانشگاه، دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و کمیته اخلاق مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه.

-برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی داخل و خارج از کشور و ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی ومبادله خدمات علمی.

-اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و موردنیاز کشور.

-توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم اندازبرنامه های توسعه کشورنقشه جامع علمی کشور.

-کنترل و نظارت بر فرایندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.

-مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه موسسه جهت ارائه به رئیس دانشگاه.

-همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای دیگر موسسات.

-برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصتهای مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر با ضوابط مصوب.

-تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویتهای پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد و توسعه فناوری سلامت، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.