.

.

.

.

.

 

.

.

..

.

.

.

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با هدف گسترش و نهادینه کردن پژوهش و ارایه بستری مناسب در این حیطه فعالیت می نماید.

شرح فعالیت های این مدیریت را در حیطه های سیاستگذاری در امر پژوهش در سطوح مختلف دانشگاه، تقویت زیر ساخت های پژوهشی و کلیه ی امور مرتبط با تصویب طرح های پژوهشی اعم از پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای، تدوین اولویت های پژوهشی با همکاری کلیه ذینفعان  و هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی می توان خلاصه نمود.

گروه: 
This is a closed group.‎ Only a group administrator can add you.‎
نام واحد :: 
مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

تماس با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۷۹۲۳۰۶۱-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶