رفتن به محتوای اصلی
x

امور اداری ، مالی و پشتیبانی

  امور اداری ، مالی و پشتیبانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

  • امور عمومی   
  • حسابداری                                                                                      
  • جمعدار امین اموال        
  • تدارکات        
  • انبار                                                                      
  • دبیرخانه                                                                                                   
  • منابع انسانی   
  • آمار
  • روابط عمومی
  • امور رفاهی