رفتن به محتوای اصلی
x

واحد آموزش معاونت تحقیقات و فناوری

منابع انسانی بزرگترین دارایی های یک کشور محسوب می شود. آموزش مکانیسم کلیدی برای توسعه مهارت های افراد و پیشرفت منابع انسانی است. کارکنان نظام بهداشتی – درمانی از بالاترین سطوح تا پایین ترین سطوح در واقع مشتریان درون سازمان محسوب می شوند و شناخت نیازهای آموزشی و برآورده ساختن این نیازها مهمترین وظایف هر سازمان می باشد.

در آموزش می بایست ایجاد نگرش های مثبت، تقویت صداقت و اعتماد، کاهش ترس از نوآوری و ایجاد همبستگی دیده شود و در نظر داشت مدیریت مطلوب و با کیفیت، جز از طریق کارکنان با مهارت و آگاه به علم روز در حوزه های تخصصی کاری که در خود احساس شایستگی، احترام، عزت نفس و انگیزه باشند و اینها را در رفتار خود متجلی سازند، دست یافتی نمی باشد.

معاونت تحقیقات و فناوری نیز در همین راستا نیازمند برنامه ­های آموزشی منظم و پویا است تا با تغییرات روزافزون علم و فناوری همراه و هماهنگ شده و بهره ­وری لازم در جهت نیل به اهداف و چشم انداز­های پیش بینی شده برخوردار گردد. این امر جز با تغییر در نگاه مدیران به آموزش و بهسازی نیروی انسانی و همچنین تغییر نگرش کارکنان به آموزش­های ضمن خدمت امکان­پذیر نخواهد بود.

اهداف آموزش کارکنان

1.ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت منابع انسانی

2.افزایش اثربخشی و کارائی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل

3.روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی

4.توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثرنقش ها و وظایف مدیریتی

5.آماده سازی کارمندان دانشگاه از بعد دانش، مهارت وشایستگی های شغلی برای ارتقاء به رتبه شغلی بالاتر

6.آماده سازی کارمندان دانشگاه جهت انتصاب به رده های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقشهای جدید

گروه هدف

کارمندان و پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری ، معاونت های پژوهشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی، کتابخانه های دانشکده ها و مراکز آموزشی – درمانی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی

مراحل اجرا کارگاه ها

  1. نیازسنجی کارگاه ها
  2. هماهنگی با مدرسین و دریافت برنامه کارگاه
  3. هماهنگی با واحدهای اجرایی (IT و روابط عمومی معاونت)
  4. اطلاع رسانی زمان و مکان برگزاری کارگاه از طریق مکاتبات، وب سایت معاونت و گروه های مجازی
  5. ثبت نامه از متقاضیان شرکت در وب سایت
  6. برگزاری پیش آزمون
  7. برگزاری آزمون و ارزشیابی از کارگاه و مدرسین