رفتن به محتوای اصلی
x

کسب رتبه کشوری مراکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی، قلب و عروق و رشد و نمو کودکان

کسب رتبه سوم کشوری مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی در میان مراکز تحقیقات ارتقای سلامت فاقد ردیف بودجه مستقل

مراکز تحقیقات ارتقای سلامت یک تا 10 سال سابقه فعالیت فاقد ردیف بودجه مستقل

ردیف

نام مرکز تحقیقات

دانشگاه

رتبه در گروه

Z  نمره

1

تغذیه و امنیت غذایی

علوم پزشکی اصفهان

سه از 123

2.91

 

 

 

 

کسب رتبه چهارم کشوری مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در میان مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف بودجه مستقل

مراکز تحقیقات بالینی یک تا 10 سال سابقه فعالیت فاقد ردیف بودجه مستقل

ردیف

نام مرکز تحقیقات

دانشگاه

رتبه در گروه

Z  نمره

1

رشد و نمو کودکان

علوم پزشکی اصفهان

چهار از 209

2.74

 

 

 

 

کسب رتبه سوم کشوری مرکز تحقیقات قلب وعروق در میان مراکز تحقیقات تحقیقات بالینی دارای ردیف بودجه مستقل

مراکز تحقیقات بالینی دارای ردیف بودجه مستقل

ردیف

نام مرکز تحقیقات

دانشگاه

رتبه در گروه

Z  نمره

1

قلب و عروق

علوم پزشکی اصفهان

سه از 41

1.12