رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاههای پژوهشی و فناوری

کارگاههاي پژوهشي و فناوری

معرفی

يکي ديگر از وظايف واحد توانمندسازي پژوهشي ، برگزاري کارگاه‌هاي پژوهشي جهت اعضاي محترم هيات علمي است. اين کارگاه‌ها در کنار کارگاه‌هاي آموزشي که از سوي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي ( EDC ) برنامه ريزي مي شوند، از طريق سامانه توانمندسازي اعضاي هيات علمي قابل دسترس مي باشند. کارگاه‌هاي توانمندسازي پژوهشي پس از نيازسنجي، در قالب جدول زمانبندي شش ماهه برنامه ريزي و تنظيم شده و هر ماه طبق زمانبندي تعيين شده برگزار مي گردد. ليست کارگاه‌هاي جاري و همچنين آرشيو دوره هاي برگزار شده قبلي به همراه لينک دسترسي و مشاهده جلسات را از طريق لينکهاي زير مشاهده کنيد:

 

راهنماي شرکت در وبينار

آرشيو دوره هاي برگزار شده قبلي

 

***************************

تعارض منافع در پژوهش های علوم پزشکی

تعارض منافع در پژوهش های علوم پزشکی

آشنایی با نرم افزار Mendeley

آشنایی با نرم افزار Mendeley

آشنایی با نرم افزار SPSS مقدماتی

آشنایی با نرم افزار SPSS مقدماتی

آشنایی با نرم افزار SPSS پیشرفته

آشنایی با نرم افزار SPSS پیشرفته

آشنایی با نرم افزار MAXQDA

آشنایی با نرم افزار MAXQDA