رفتن به محتوای اصلی
x

درصد بالایی از ایزوله های سودموناس ائروژینوزا و آسینتوباکتر که از محیط جدا شدند دارای ژن های مقاومت به آنتی سپتیک ها بودند .

درصد بالایی از ایزوله های سودموناس ائروژینوزا و آسینتوباکتر که از محیط جدا شدند دارای ژن های مقاومت به آنتی سپتیک ها بودند .

با توجه به اهمیت عفونت های بیمارستانی و افزایش روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی و همچنین  شیوع  بالای ژن های مقاومت  به  آنتی سپتیک ها در باکتری های عامل این عفونت ها ، باید توجه بیشتری در امر تجویز آنتی  بیوتیک  ها  بخصوص ایمی پنم  صورت گیرد .  همچنین  استفاده  از محلول  های گندزدا  با  کارایی بالاتر  مانند  فرمالین ، فنول  و ترکیبات حاوی این دو ماده دربخش های مختلف بیمارستان امری ضروری به نظر می رسد .

 

 

کلیدواژه ها: نمونه های بالینی | ضریب فنلی | آنتی سپتیک | MIC |

گروه های مخاطب: متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران پژوهشی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی فراوانی ژن های مقاومت به آنتی سپتیک ها (qacE/qacE∆1) در سودوموناس ائروژینوزا و اسینتوباکتر جدا شده از محیط بیمارستان و بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال ۱۴۰۰

مجری اصلی: دکتر سیاوش وزیری   |   همکاران: دکتر محمد حسین زمانیان-پوریا فرهادی   |   تاریخ

اتمام طرح: 1402/3/24   |   کد طرح: 4010699

نوع پژوهش
تازه های پژوهش