رفتن به محتوای اصلی
x

ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بیماران با سرطان مثانه کمتر از افراد سالم است.

ظرفیت تام آنتی اکسیدان در بیماران با سرطان مثانه کمتر از افراد سالم است.

سرطان مثانه دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی ادراری می‌باشد. اختلال در عملکرد سیستم آنتی‌اکسیدانی منجر به تنش اکسیداتیو می‌شود که از عواقب جدی آن  تخریب DNA، ایجاد جهش و مرگ سلول می‌باشد.‌ هدف از این مطالعه،‌  تعیین میانگین  ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانی در  بیماران با تشخیص سرطان مثانه مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء و خورشید و ارتباط آن با نتایج پاتولوژی بود. جامعه آماری کلیه بیماران با سرطان مثانه  مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء بودند که طبق محاسبات آماری 35 بیمار و 35 فرد سالم به عنوان کنترل وارد مطالعه شدند. ظرفیت تام آنتی اکسیدان در آزمایشگاه با استفاده از کیت تعیین شد. کلیه نتایج پاتولوژی بیماران از بخش پاتولوژی گرفته و در پایه اطلاعاتی ثبت شد.‌  نتایج تحقیق نشان داد، ظرفیت تام آنتی‌اکسیدان در بیماران با سرطان مثانه کمتر از افراد سالم بود. آزمایشات بیشتری در این زمینه لازم می‌باشد. در بیماران با گزارش پاتولوژی مبنی بر پاپیلاری سل کارسینوما نتیجه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بالاتر از گزارش پاتولوژی مبنی بر سرطان مثانه با گرید بالا بود و در بیماران با رادیکال سیستکتومی نتیجه ظرفیت تام آنتی اکسیدان بین این دو گروه قرار داشت.

کلیدواژه ها: ظرفیت تام آنتی اکسیدان | مثانه | سرطان |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: تعیین میانگین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بیماران با تشخیص سرطان مثانه مراجعه کننده به بیمارستان الزهراء و خورشید و ارتباط آن با نتایج پاتولوژی

مجری اصلی: حمید مزدک، زهرا طلوع قمری   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/5/1   |   کد طرح: 297103

English article: Determination of Total Antioxidant Capacity in Patients with Bladder Cancer and its Correlation with the Results of Pathology

نوع پژوهش
تازه های پژوهش