رفتن به محتوای اصلی
x

ارتباط معنی‌داری بین دریافت مواد مغذی و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی وجود ندارد.

ارتباط معنی‌داری بین دریافت مواد مغذی و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی وجود ندارد.

کیفیت خواب ضعیف در میان بیماران مرحله نهایی بیماری کلیوی‌ که دیالیز می‌شوند، شایع است. رفتارهای غذایی ناکافی احتمالاً یکی از عوامل خطر برای کیفیت خواب ضعیف در بیماران دیالیزی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت خواب و دریافت مواد مغذی رژیمی در بیماران همودیالیزی بود. 160 بیمار همودیالیزی شامل 106 مرد و 54 زن وارد مطالعه شدند. برای ارزیابی میزان مصرف غذا در بیماران همودیالیزی از پرسشنامه نیمه کمی 168 ماده‌ای بسامد غذا استفاده شد. برای سنجش کیفیت خواب بیماران همودیالیزی از نسخه فارسی معتبر شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین دریافت مواد مغذی و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. بین کیفیت خواب بیماران و میزان تحصیلات و سن بیماران ارتباط معنی‌داری بود. هرچه سن بالاتر و تحصیلات کمتر بود کیفیت خواب بیماران هم بدتر بود.

کلیدواژه ها: مواد مغذی | کیفیت خواب | همودیالیز |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: ارتباط بین دریافت مواد مغذی و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی

مجری اصلی: مژگان مرتضوی   |   همکاران: محمدحسین روحانی، ریحانه معتمدی فرد، محسن حسینی   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/5/1   |   کد طرح: 297109

English article: Dietary and sleep quality association in hemodialysis patients

نوع پژوهش
تازه های پژوهش