رفتن به محتوای اصلی
x

بازتوانی تعادلی ، کیفیت زندگی بیماران منییر را افزایش می‌دهد.

منییر یک بیماری پیچیده و یک اختلال است که در گوش داخلی افراد بروز می‌کند و می‌تواند کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار دهد. پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل است که به بررسی اثر توانبخشی دهلیزی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به منییر می‌پردازد. شش پایگاه داده الکترونیکی  PubMed/MEDLINE، Web of Science، EMBASE، Scopus، ProQuest، CENTRAL. بدون محدودیت زبانی برای انتشارات مقایسه اثر بازتوانی وستیبولار‌ با کنترل‌/‌سایر مداخلات در بیماران مبتلا به منییر جستجو شد. پیامد اولیه کیفیت زندگی با پرسشنامه نقص سرگیجه (DHI‌) ارزیابی شد. نتایج تحقیق نشان داد، توانبخشی دهلیزی می‌تواند کیفیت زندگی بیماران مبتلا به منییر را بلافاصله پس از درمان بهبود بخشد. گنجاندن بازتوانی وستیبولار در پروتکل درمانی بیماران منییر موجب رضایتمندی بیشتر بیمار از درمان می‌شود.

کلیدواژه ها: کیفیت زندگی | بازتوانی وستیبولار | منییر |

گروه های مخاطب: سیاستگذاران پژوهشی | سیاستگذاران درمانی

عنوان پروژه: اثر بازتوانی وستیبولار بر بیماری منییر: مطالعه مروری و فراتحلیل کارازمایی های بالینی

مجری اصلی: احمد رضاییان   |   همکاران: محمدرضا مرادی، زیبا فرج زادگان، حمیدرضا ابطحی   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/6/5   |   کد طرح: 340192

English article: The effect of vestibular rehabilitation in Meniere’s disease: a systematic review and meta-analysis of clinical trials

نوع پژوهش
تازه های پژوهش