رفتن به محتوای اصلی
x

مصرف آنتی‌کواگولان با دوز مؤثر در پیشگیری از حوادث ترومبوامبولیک در بیماران فیبریلاسیون دهلیزی مؤثر است.

فیبریلاسیون دهلیزی‌ یکی از شایع‌ترین آریتمی‌ها با مکانیسم بازچرخشی‌ می‌باشد. فیبریلاسیون دهلیزی هنگامی رخ می‌دهد که تحریک در دهلیزها نامنظم شده و جهت مشخصی نداشته باشد یعنی سلول‌های عضلانی دهلیز به صورت نامنظم و غیر از محل گره سینوسی دهلیزی تحریک می‌شوند. مهم‌‌ترین عارضه ریتم ‏ فیبریلاسیون دهلیزی افزایش خطر ترومبوآمبولی سیستمیک می‌باشد. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی حوادث امبولیک و دریافت داروهای آنتی تروبوتیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر‌دریچه‌ای مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا از فروردین سال 1394 تا فروردین سال 1399 می‌باشد. 200بیمار فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه‌ای که 100 نفر با حوادث آمبولیک  و 100 نفر بدون حوادث آمبولیک در بیمارستان بستری بوده‌اند، بررسی شدند. نتایج تحقیق نشان داد، میزان مصرف آنتی‌کوآگولان در بیماران بستری شده بدون حوادث آمبولیک به طور معنی‌داری بیشتر از بیماران بستری شده با حوادث آمبولیک بوده است.  27 درصد از بیماران‌ با حوادث آمبولیک سابقه مصرف آنتی‌کواگولان داشته‌اند و 48 درصد از بیماران بدون حوادث آمبولیک سابقه مصرف آنتی‌کواگولان در مطالعه حضور داشته‌اند.

کلیدواژه ها: بیمارستان الزهرا | حوادث آمبولیک | فیبریلاسیون دهلیزی | اصفهان |

گروه های مخاطب: متخصصان و پژوهشگران | سیاستگذاران درمانی

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی حوادث امبولیک و میزان دریافت داروهای آنتی ترومبوتیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا از فروردین سال 1394 تا فروردین سال 1399

مجری اصلی: پروین بهرامی   |   همکاران: فاطمه محمدی سفتجانی، علیرضا نعمت الهی، امیر رضا سجادیه   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/6/5   |   کد طرح: 3400332

مقاله فارسی: فراوانی درمان با انواع داروهای آنتی تزومبوتیک در مدیزیت فیبزیلاسیون دهلیزی غیز دریچه ای در بیماران پذیرش شده در بیمارستان

 

نوع پژوهش
تازه های پژوهش