رفتن به محتوای اصلی
x

داروهای دکسترومتورفان و دیزوسیلپین بر پیشگیری از افسردگی ناشی از لوتیراستام در موش مؤثر است

لوتیراستام یک داروی ضد صرع نسل دوم با مکانیسم عمل جدید است. جدا از خود صرع، داروهای ضد صرع به عنوان مثال لوتیراستام می‌توانند افسردگی را در بیماران صرعی تشدید کنند. افزایش فعالیت آنزیم ایندولامین 2،3-دئوکسیژناز باعث تشکیل اسید کینولنیک به عنوان محصول نهایی می‌شود. اسید کینولنیک یک آگونیست گیرنده ان مـتیل دی آسپارتات است که باعث ایجاد اثرات عصبی مرتبط با افسردگی در صرع می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر دکسترومتورفان و دیزوسیلپین بر افسردگی ناشی از لوتیراستام در موش بود. از موش‌های سوری نر NMRI با متوسط وزن 2±26 گرم استفاده گردید. لوتیراستام دو هفته تزریق شد. دکسترومتورفان‌، دیزوسیلپین و ایمی‌پرامین از‌ هفته دوم تجویز شدند. همه ی تزریقات به صورت داخل صفاقی انجام شد. تست‌های رفتاری شامل تست لوکوموتور، تست شنای اجباری و تست سرکوب غذا خوردن در محیط جدید بودند که برای بررسی رفتار افسردگی بعد از 24 ساعت تست‌ها انجام شدند.‌ نتایج تحقیق نشان داد، پیشگیری از رفتارهای افسردگی ناشی از لوتیراستام توسط دکسترومتورفان یا دیزوسیلپین در موش ممکن می‌شود.

کلیدواژه ها: رسپتور NمـتیلDآسپارتات | صرع | افسردگی | سونوگرافی | رادیومیکس | تکرارپذیری | لوتیراستام | دکسترومتورفان | موش |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی اثر دکسترومتورفان و دیزوسیلپین بر افسردگی ناشی از لوتیراستام در موش

مجری اصلی: آزاده مصری ‌پور   |   همکاران: طنین احمدی   |   تاریخ اتمام طرح: 1402/8/14   |   کد طرح: 399617

English article: Evaluating the effect of dextromethorphan and dizocilpine on depressive behavior in mice following levetiracetam administration

نوع پژوهش
تازه های پژوهش