رفتن به محتوای اصلی
x

نوع داروی بیهوشی می‌تواند بر کیفیت آرامبخشی القا شده مؤثر باشد.

از روش آرامبخشی جهت کنترل درد و اضطراب در اعمال-سرپایی استفاده می‌شود و توسط داروهای متفاوتی از جمله میدازولام، پروپوفول و دکسمدتومیدین القا می‌شود. تعبیه و خروج استنت-حالبی دبل-جی از عمل‌های شایع ارولوژی است و از آرامبخشی وریدی استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای کیفیت آرامبخشی وریدی القا شده با پروپوفول‌، دکسمدتومیدین و میدازولام در خروج استنت حالبی دبل جی(double j) بود. 120 بیمار با سن 18-72 و کاندید عمل خروج استنت حالبی دابل-جی، در بیمارستان الزهرا انتخاب شدند و در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول پروپوفول گروه دوم دکسمدتو میدین گروه سوم میدازولام‌ تجویز شد. همچنین 50 mcg فنتانیل به هر سه گروه تزریق شد. در صورتی که بیماران به سطح آرامبخشی مورد انتظار نرسیدند 10mg کتامین به عنوان دوز نجات بخش تزریق شد و در صورت نیاز تکرار شد. نتایج تحقیق نشان داد، کیفیت آرامبخشی ایجاد شده توسط میدازولام بالاتر بوده و می‌تواند به عنوان روش ارجح جهت القای آرامبخشی در عمل خروج استنت حالبی دابل جی استفاده شود.

کلیدواژه ها: استنت حالبی دابل جی | پروپوفول | دکسمدتومیدین | میدازولام | آرامبخشی |

گروه های مخاطب: رسانه ها و مردم | متخصصان و پژوهشگران

مشخصات طرح مرتبط:

عنوان پروژه: بررسی مقایسه ای کیفیت آرامبخشی وریدی القا شده با پروپوفول، دکسمدتومیدین و میدازولام در خروج استنت حالبی دبل جی(double j)

مجری اصلی: حمیدرضا شتابی   |   همکاران: فریده اکرمی مقدم   |  تاریخ اتمام طرح: 1402/9/5   |   کد طرح: 399715

English article: Comparison of intravenous sedation with propofol, dexmedetomidine and midazolam in double-J ureteral stent removal

نوع پژوهش
تازه های پژوهش